Cursusvoorwaarden

Inschrijving:

Inschrijven voor de praktijk opleiding Hondentrainer kan uitsluitend via het inschrijfformulier op de website.

U ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen na aanmelding een bevestiging brief en factuur.

Cursusgeld dient voor de aangegeven betalingstermijn te zijn voldaan, bij het niet tijdig voldoen van het verschuldigde bedrag  worden kosten berekend. Bij het blijvend in gebreke blijven wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Hondentrainingen behoudt zich het recht voor, een cursus bij onvoldoende inschrijvingen maximaal een week voor aanvang te annuleren. Een passend alternatief zal worden aangeboden. Ook bestaat de mogelijkheid het reeds betaalde cursusgeld te restitueren.

De mogelijkheid tot het betalen in termijnen kan slechts geschieden na goedkeuring van Hondentrainingen.

STUDIEBELASTING

Gemiddeld 3 uren

Annulering:

Voor het annuleren tot zes weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,00 in rekening gebracht.

Annuleert u tussen zes en twee weken voor aanvang, dan betaalt u 50 % van het cursusgeld.

Bij annulering binnen twee weken voor de cursus zijn we genoodzaakt het gehele cursusbedrag in rekening te brengen, ook bestaat de mogelijkheid om voor gepaste vervanging te zorgen.

Lesmateriaal:

Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.  Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Hondentrainingen. Het is niet toegestaan om delen van of het gehele lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze.

Met het inschrijven voor onze cursussen verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Cursusvoorwaarden

Artikel 1 INSCHRIJVING

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijvingsformulier op www.opleidinghondentrainer.nl.
 2. In deze cursusvoorwaarden wordt onder cursus ook verstaan module, lezing, studiedag, workshop etc.
 3. De cursist verklaart zich akkoord met de cursusvoorwaarden alsmede met de voorwaarden inzake de door de cursist te volgen cursus, zoals die zijn vermeld bij de betreffende cursusinformatie op www.dogvision.nl.
 4. De inschrijving wordt schriftelijk bevestigd door Hondentrainingen Dit is nog geen bericht van plaatsing.
 5. De studieovereenkomst tussen Hondentrainingen en de cursist treedt in werking op het moment dat de cursist de bevestiging van de inschrijving door Hondentrainingen heeft ontvangen.
 6. Het inschrijfformulier met bijlagen voor de desbetreffende cursus maken deel uit van deze overeenkomst.
 7. Zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld voor een cursus ontvangt de cursist een bericht van plaatsing. Afhankelijk van de aanmelding wordt dit bericht van plaatsing zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 tot 2 weken voor de startdatum door Hondentrainingen
 8. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 9. Indien een cursus overtekend is ontvangt de cursist hierover bericht. De aanmelding wordt dan automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende (extra) cursus. De cursist ontvangt hierover bericht. De cursist kan de aanmelding, indien gewenst, binnen 4 weken na dagtekening van dit bericht kosteloos schriftelijk annuleren.
 10. Een cursus vindt alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Indien een cursus onverhoopt niet door kan gaan wordt een aanmelding automatisch doorgeschoven naar de volgende cursus. De cursist ontvangt hierover bericht. De cursist kan de aanmelding, indien gewenst, binnen 4 weken na dagtekening van dit bericht kosteloos schriftelijk annuleren.
 11. De directie bepaalt of een cursus al dan niet doorgaat. Deze bepaling vindt zijn grondslag in het aan de cursus deelnemende aantal cursisten. Reeds betaald inschrijfgeld en lesgeld wordt zonder aftrek van kosten aan de cursist binnen 14 dagen gerestitueerd. Andere aanspraken kunnen door de cursist niet bedongen worden.

Artikel 2 STUDIEPROGRAMMA

 1. De door de cursist bij inschrijving gekozen cursus omvat de leervakken die zijn vermeld bij de betreffende cursus op www.hondentrainingen.nl op het moment waarop de inschrijving geschiedt.
 2. Hondentrainingen behoudt zich het recht om wijzigingen in het cursusprogramma en geringe wijzigingen in de cursusinhoud aan te brengen.
 3. Hondentrainingen heeft het recht om bij ziekte van de docent of andere reden cursusdata te verschuiven. Een dergelijke verschuiving zal zo spoedig mogelijk aan de cursisten kenbaar gemaakt worden.

Artikel 3 TOELATINGSEISEN

 1. Op www.opleidinghondentrainer.nl wordt per cursus aangegeven welk vooropleidingsniveau vereist is.
 2. Indien de cursist van mening is dat hij/zij op grond van vergelijkbare opleidingen of op grond van werkervaring aan het vooropleidingsniveau voldoet, dan is het mogelijk om vrijstelling van het vooropleidingsniveau aan te vragen bij de toelatingscommissie.
 3. De definitieve toelating wordt bepaald door de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit de directie van Hondentrainingen Hierover is geen beroep mogelijk.

Artikel 4 FINANCIËN

 1. Door het inschrijf­formulier in te sturen verplicht de cursist zich tot betaling van het op www.opleidinghondentrainer.nl vermelde lesgeld.
 2. Bij het bericht van plaatsing ont­vangt de cursist een factuur. Deze dient bin­nen de daarop gestelde termijn betaald te worden. Alle gemaakte kosten om achterstallig cursusgeld te innen komen ten laste van de nalatige cursist, c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen.
 3. Betaling geschiedt per cursus.
 4. In onderling overleg kan in de door Hondentrainingen te bepalen gevallen afgeweken worden van de vastgestelde betalingstermijn. Bij betaling in termijnen wordt het factuurbedrag verhoogd met 25 euro administratiekosten.

Artikel 5 STUDIEKOSTEN

 1. De studiekosten zijn als volgt samengesteld:
  1. De kosten van lesgelden: deze dienen door de cursist aan Hondentrainingen betaald te worden, conform de in de factuur omschreven betalingstermijn.
  2. Overige studiekosten die voor rekening van de cursist zijn staan vermeld bij de betreffende cursus op www.opleidinghondentrainer.nl.
  3. Examengeld is bij de studiekosten inbegrepen. Examengeld voor HER-examens moet door de cursist aan Hondentrainingen worden voldaan. Examengeld voor externe examens wordt door de cursist rechtstreeks aan de examinerende instantie overgemaakt.

Artikel 6 VOORTIJDIGE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Deze bedenktermijn wordt gerekend vanaf de datum van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 2. Na afloop van deze termijn van 14 dagen worden door Hondentrainingen reserverings-/ administratiekosten in rekening gebracht bij annulering voor aanvang van de cursus door de cursist.
 3. Bij annulering tot 10 weken voor de cursusaanvang worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 10 weken tot 28 dagen voor de cursus­aanvang wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Bij annulering binnen 28 tot 14 dagen voor de cursus­aanvang wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 6. Bij annulering binnen 14 dagen voor de cursusaanvang wordt 50% van het cursus-geld in rekening gebracht.
 7. Bij afmelding tijdens de cursus is het volle­dige cursusgeld verschuldigd.
 8. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 9. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van een cursus: de cursist is in dit geval het volledige cursusgeld verschuldigd
 10. Het bij herhaling niet-bezoeken van de lessen geeft geen recht op vermindering van het cursusgeld.
 11. Vertrouwelijkheid alles wat cursist meedeelt aan docent of medewerker zal vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 7 AUTEURSRECHT

 1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Hondentrainingen berust bij Hondentrainingen. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke toestemming van Hondentrainingen.

Artikel 8 BEROEP

 1. Indien de cursist klachten of aanmerkingen heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat Hondentrainingen haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, kunt u uw klacht aanmelden via de klachtenprocedure. De klachtenprocedure kan ook bij het secretariaat aangevraagd worden. Klachten worden na binnenkomst vertrouwelijk en schriftelijk behandeld door Hondentrainingen.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Hondentrainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade met welke oorzaak dan ook.
 2. Het trainen, testen c.q. begeleiden van (probleem)honden vindt plaats op eigen rekening en risico. Hondentrainingen is hiervoor niet aansprakelijk.
 3. Alle deelnemers die met een (eigen) hond deelnemen aan praktijklessen zijn zelf verantwoordelijk voor deze hond. Zij dienen zorg te dragen voor adequate verzekeringen en entingen.

De directie van Hondentrainingen

Heerhugowaard, 4 juni 2014

 

Hondentrainingen Yvonne van der Meer werkt samen met:

Copyright 2015 | Hondentrainingen.nl | Adverteren | Nieuws

Woeflijn

Vragen over honden, hondenrassen, gedrag, trainingen,
workshops of bent u gewoon nieuwsgierig?
Bel dan de woeflijn

06 53 21 51 80

Contact

Tevens onze trainingslocatie binnen
Jan Glijnisweg 18A
1703 RL Heerhugowaard

info@hondentrainingen.nl

Linkpartners Hondentrainingen

Wilt u ook een link plaatsen op onze website wij vragen hierover een backlink terug. Mocht u willen adverteren op onze website vraag dan naar onze mogelijkheden.

info@hondentrainingen.nl