Klachtenprocedure

Hondentrainingen publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Hondentrainingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Hondentrainingen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hondentrainingen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hondentrainingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hondentrainingen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hondentrainingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Klachtenprocedure van Hondentrainingen
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als je over iets ontevreden bent of als je van mening bent dat er fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als je ons hierover informeert.

Bespreek je klacht eerst
Wij houden niet van ontevreden klanten. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht je onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, bespreek dan je ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met de instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag! Kom je er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met de leidinggevende/eigenaar van de hondenschool via info@hondentrainingen.nl

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Ben je nog steeds ontevreden? Dan kun je de klacht in een brief/email omschrijven en ter attentie van Y. van der Meer van de hondenschool versturen. Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met de klacht aan de slag en houden we je op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met je klacht?
Na ontvangst van je klacht ontvang je binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:  hoe en wanneer wij de klacht onderzoeken; en op welke termijn je naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
De verantwoordelijkheid van de behandeling van je klacht ligt bij de eigenaar/ de klacht verantwoordelijke van de hondenschool.

​Verloop behandeling klacht
Aan de hand van je brief/email en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat je gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Indien je geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt je ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD
Heb je een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden of opleiding van één van onze instructeurs/gedragstherapeuten en kom je er met ons niet uit? Dan heb je ook de mogelijkheid om je te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om je klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur/gedragstherapeut voldoet aan de accreditatie voorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld. Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten Kynologisch Instructeurs/Gedragstherapeuten tref je aan op www.sppd.nl, Borgerweg 42, 9563 TJ Ter Apelkanaal

Klachtenregeling 

Cursist: de persoon die actief een opleiding/cursus volgt bij de opleiding hondentrainer praktijk. De persoon die besloten heeft te stoppen met de opleiding/cursus valt buiten deze definitie en voor deze persoon is dit reglement niet van toepassing.

Directie: de eigenaresse van opleiding hondentrainer praktijk, te weten mevrouw Y.O.T. van der Meer.

Docenten: de docenten die in opdracht van de directie de opleiding tot opleiding hondentrainer praktijk , te weten mevrouw Y.O.T van der Meer en Esther van Vuuren.

Cursist kan een schriftelijke klacht indienen bij directie van het Opleiding hondentrainer praktijk. De klacht wordt geregistreerd in het klachten volgsysteem.

Indien de klacht een situatie betreft aanhangende het opleidingsproces of de inhoud van opleiding, kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde evaluatieformulier, welke in bezit is van de cursist.

Deze formulieren worden beoordeeld door de directie en binnen 14 dagen na indiening besproken met indiener. De uitkomst van deze bespreking wordt vastgelegd op dit formulier, waarna zowel directielid als cursist dit ondertekenen. Komt er geen overeenstemming, dan kan een mediator worden ingeschakeld. Afhandeling binnen 4 weken. Advies van de mediator is bindend.

Cursist kan een schriftelijke klacht indienen bij directie van de opleiding hondentrainer praktijk welke betrekking heeft op de interpersoonlijke relatie met één of beide docenten.
De klacht moet schriftelijk worden ingediend, voorzien van naam van de cursist en zo een concreet mogelijk omschrijving (naam, datum, gebeurtenis) van de situatie.

Indien de klacht één van de docenten betreft, wordt de klacht in behandeling genomen door de niet-gelijknamige docent. Deze zal de klacht binnen 14 dagen na indiening met de cursist bespreken waarna een oplossingsrichting wordt voorgesteld. Beide partijen streven ernaar de klacht te bespreken met de beklaagde docent. Indien noodzakelijk beslist niet-gelijknamige docent in de situatie.

Indien een klacht jegens beide docenten betreft, wordt de situatie in eerste instantie –binnen 14 dagen na indiening- door beide docenten/eigenaren besproken met de cursist. Indien nodig wordt een mediator ingeschakeld. Afhandeling binnen 4 weken. Het advies van de mediator is bindend.
In alle situaties zal gehandeld worden vanuit de goede naam van de opleiding praktijk hondentrainer. Vanzelfsprekend worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.

Klachten inclusief opvolgende correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar.

Er is een contract met  een mediator gemaakt. Indien de situatie zich voordoet, stelt directie het contract en NAW-gegevens van de mediator vanzelfsprekend beschikbaar aan cursist.  De kosten voor mediation zijn voor directie van opleiding hondentrainer praktijk